Klachtenprocedure

Werkwijze bij onvrede, ongenoegen of klachten

Het is belangrijk om onvrede, ongenoegen of een klacht zo snel mogelijk op te lossen. Dat is voor ETT van belang voor het kunnen leveren van goede zorg, maar juist ook voor uzelf en voor uw behandeling. Hieronder volgen een aantal stappen dat u kunt ondernemen wanneer u niet tevreden bent of een klacht heeft.

De stappen die hieronder genoemd zijn, zijn bedoeld als hulpmiddel. Uiteraard kunt u op ieder moment ook direct contact opnemen met de klachtenfunctionaris of een officiële klacht indienen, die u laat beoordelen door de onze klachtencommissie.

Stap 1

Bespreek uw onvrede, ongenoegen of klacht met uw behandelaar. Wanneer u het moeilijk vindt om dit bespreekbaar te maken, dan kunt u de klachtenfunctionaris (kosteloos) vragen om u daarbij te helpen. De klachtenfunctionaris is geheel onafhankelijk en heeft een geheimhoudingsplicht. Meestal lukt het dan om een passende manier te vinden het met u behandelaar bespreekbaar te maken. 

Stap 2

Wanneer u het niet aandurft of aankunt om uw onvrede, ongenoegen of klacht te bespreken met uw eigen behandelaar, dan kunt u dat bespreken met uw regiebehandelaar. De regiebehandelaar is eindverantwoordelijk voor uw behandeling en zal samen met u voor een passende oplossing zorgen. Ook in dit geval kunt u een beroep doen op de klachtenfunctionaris om u daarbij te helpen, bijvoorbeeld als voorbereiding op dat gesprek.

Stap 3

Als het niet lukt om met uw behandelaar of regiebehandelaar tot een oplossing te komen, dan kunt u de klachtenfunctionaris vragen om samen met u tot een oplossing te komen. Dat kan bijvoorbeeld door een gesprek te organiseren met de behandelaar (of behandelaren) waarbij de klachtenfunctionaris u in het gesprek ondersteunt. Als dat gewenst is en u daar toestemming voor geeft, dan kan een onafhankelijk deskundige, zoals een bemiddelaar, aan dat gesprek deelnemen.

Stap 4

Mocht het desondanks niet lukken om tot een oplossing te komen waarmee u tevreden bent, of u kunt of wilt bovenstaande stappen niet doorlopen, dan kunt u schriftelijk (per e-mail of brief) een klacht indienen bij het ETT. Uw klacht wordt dan behandeld door een klachtencommissie met een externe voorzitter, aangevuld met deskundigen die niet betrokken zijn (geweest) bij uw intake, diagnostiek en/of behandeling. U krijgt binnen 5 dagen na indiening hiervan een bevestiging. De klachtencommissie zal binnen zes weken een uitspraak doen, eventueel te verlengen met maximaal vier weken, waarover u dan gemotiveerd over geïnformeerd zult worden.

Vervolgstappen

Wanneer u het niet eens bent met de uitspraak van de klachtencommissie, dan is er sprake van een zogenoemd geschil.

  1. Ontvangt u zorg volgens de Zorgverzekeringswet (u bent ouder dan 18 jaar en verwezen door uw huisarts of een specialist), dan kunt u kunt dat geschil voorleggen aan de Geschillencommissie Geestelijke Gezondheidszorg.
  2. Ontvangt u zorg volgens de Jeugdwet, dan is dat wettelijk (nog) niet mogelijk.

Mocht u verdere stappen willen ondernemen, dan kunt u een juridische procedure starten bij de rechter. Betreft het een klacht tegen een BIG-geregistreerde zorgverlener (psychiater, klinisch psycholoog, psychotherapeut en/of GZ-psycholoog) of een SKJ-geregistreerde zorgverlener (professionals werkzaam in de jeugdhulp en jeugdbescherming), dan kunt u terecht bij het Tuchtcollege van deze registers.

Contactgegevens klachtenfunctionaris

De klachtenfunctionaris, Ed van Hoorn, kunt u bereiken via:
klachten@transcultureletherapie.nl

Meldingen van onvrede, ongenoegen of klacht

U kunt uw onvrede, ongenoegen of klacht melden per post of e-mail.  Na melding krijgt u binnen 5 werkdagen van ons een bevestiging hiervan.

Post kunt u richten aan:

Expertisecentrum Transculturele Therapie
Ed van Hoorn, klachtenfunctionaris
Prins Hendrikkade 105hs
1011 AJ  Amsterdam

Reglement

U kunt het reglement van de klachtenbehandeling hier lezen.