Kosten en vergoedingen 2024

De zorg die wij bieden, valt onder de zorgverzekeringswet en wordt vergoed vanuit de basisverzekering. Voorwaarden voor vergoeding zijn onder meer dat er sprake is van een vastgestelde diagnose (stoornis) volgens de DSM-V en dat u bent verwezen door een huisart (of andere verwijzer).

Welke behandelingen worden niet vergoed?

Van sommige klachten worden de behandelingen niet vergoed op basis van de afspraken tussen de verzekeraars en het Rijk. Dit zijn bijvoorbeeld relatieproblemen, aanpassingsstoornissen, werkproblemen en slaapstoornissen. Dit betekent dat u de behandeling van deze klachten zelf moet betalen. Eventueel kunt u hiervoor een deel vergoed krijgen vanuit een aanvullende verzekering.

Tarieven

Voor behandelingen zijn landelijke maximale tarieven vastgesteld door de NZa. De hoogte van de rekening die u of uw zorgverzekeraar ontvangt, is afhankelijk van hoe lang de behandeling heeft geduurd en om welke behandeling het gaat.

Vergoedt mijn zorgverzekering alle kosten?

De mate waarin uw zorg vergoed wordt, hangt van onderstaande factoren af:
o   of het ETT een contract heeft met uw zorgverzekeraar;
o   het soort polis dat u heeft (natura, restitutie, combinatievorm);
o   of u een basis of aanvullende verzekering heeft.

Gecontracteerde zorg

De zorgverzekeraars hebben een wettelijke taak om voldoende goede zorg beschikbaar te stellen. Ze kopen daarom de capaciteit in, die net genoeg is voor hun eigen cliënten. Daarmee bewaken ze de kosten voor de zorg en de kwaliteit van de zorg. Om de capaciteit te beperken, stellen ze voor de zorgaanbieders een omzetplafond vast. Als de zorgaanbieder meer cliënten aanneemt dan het zorgplafond mogelijk maakt, krijgt de zorgaanbieder ze die capaciteit niet meer vergoed.
Bij niet gecontracteerde zorg kunnen de zorgverzekeraars de kosten niet beheersen. Ze vergoeden daarom per behandeling minder en beperken zo de kosten.

Ons kwaliteitsbeleid is erop gericht om voor alle zorgverzekeraars een aantrekkelijke partij te zijn om zorg bij in te kopen. Er zijn echter veel meer cliënten die zich bij ons willen aanmelden. Om te voorkomen dat we teveel cliënten aannemen van de zorgverzekeraars waar we een contract mee hebben, houden we heel nauwkeurig bij hoeveel cliënten we kunnen behandelen en hoeveel cliënten er al in behandeling zijn. Dat geeft u inzicht in de kans dat u niet meer bij ons in behandeling kunt komen. Van de partijen waar we een contract mee hebben, vindt u hieronder de informatie. Het gaat om de volgende bedrijven (concerns), die soms meerdere merken verzekeringen hebben. [Neem ook voor onze gecontracteerde verzekeraars de specificaties onderaan de pagina door a.u.b.]

o   a.s.r.
o   CAK (GGZ-zorg aan onverzekerbare vreemdelingen)
o   DSW (incl. DSW RMA Healthcare)
o   Menzis
o   VGZ*
o   Zilveren Kruis/ Achmea*

*Voorlopig geen aanmeldingen mogelijk door bereiken zorgplafond (update 08-02-2024)

Niet gecontracteerde zorg

Met de andere verzekeraars hebben wij geen contract. Dat kan om verschillende redenen het geval zijn, zoals:

  • de zorgverzekeraar stelt een te hoge drempel vast: verzekeraars gaan alleen een contract aan met instellingen die al een groot bedrag aan omzet bij hun afnemen;
  • de zorgverzekeraar stelt aanvullende eisen waar wij niet mee akkoord gaan: de verzekeraar eist bijvoorbeeld van ons dat we eerst (op eigen kosten) een diagnose stellen en deze privacygevoelige informatie met hun delen.

Eigen bijdrage

Aan cliënten van deze ongecontracteerde verzekeraars leveren wij zogenaamde ‘ongecontracteerde zorg’. De vergoedingen voor deze zorg zijn een stuk lager dan de vergoedingen voor gecontracteerde zorg. Cliënten worden door de verzekering geacht het verschil zelf te betalen. Dat bedrag heet de ‘eigen bijdrage’.

Verschil eigen bijdrage en eigen risico

U betaalt een eigen risico als u 18 jaar of ouder bent en gebruik maakt van zorg uit het basispakket. Behalve als het over zorg gaat waarvoor geen eigen risico geldt, zoals bijvoorbeeld de huisarts. De overheid heeft het verplicht eigen risico vastgesteld op € 385. U betaalt dus zelf de eerste € 385 aan zorgkosten die onder het eigen risico vallen. Psychologische zorg wordt vergoed vanuit het basispakket en daarom houdt uw verzekering voor de hulp van het ETT eerst het eigen risico in.

De eigen bijdrage is dus iets anders. Als we spreken over de eigen bijdrage, dan bedoelen we dat het ETT niet meer het hele verschil kan betalen tussen het bedrag dat u krijgt vergoed van uw zorgverzekeraar en de kosten van uw zorg.
Als de zorgverzekering niet voldoende betaalt, hanteren we een lager bedrag als vergoeding voor onze zorg. Daarmee beperken we de kosten voor de cliënt. Het bedrag dat we in rekening brengen voor onze zorg, beperken we dan meestal tot ongeveer 60% van het door het Rijk (NZa) vastgestelde maximum bedrag. Hoewel we op deze manier de kosten voor de cliënt laag houden, is het vaak goedkoper voor de cliënt om naar een andere polis of verzekeraar uit te kijken.

Beleid vanaf 2023

Het ETT heeft de eigen bijdrage tot en met 2022 altijd zelf voor de cliënt betaald, omdat wij het belangrijk vinden dat iedereen de juiste zorg krijgt, ongeacht welke verzekering de cliënt heeft en of de client wel of geen aanvullende polis of restitutiepolis heeft.
De steeds stijgende kosten, in combinatie met de bezuinigingen op de GGZ-zorg, maakt dat steeds moeilijker voor ons. Het ETT kan daardoor de eigen bijdrage van de cliënten niet meer altijd in zijn geheel overnemen. Voor een aantal polissen geldt daarom dat het ETT (een deel van) deze eigen bijdrage niet meer helemaal vergoedt. 

Beleid in 2024

Voor 2024 is het gelukt om met meer zorgverzekeraars afspraken te maken dan vorig jaar. Natuurlijk werken we het liefst met cliënten die verzekerd zijn bij de verzekeraars waar we een contract mee hebben.

Om het voor u mogelijk te maken u te verzekeren bij een zorgverzekeraar waar we een contract mee hebben, hebben we voor u alles op een rijtje gezet. Hieronder vindt u informatie met welke zorgverzekeraars we een contract hebben en welke aanvullende eisen de zorgverzekeraars stellen. Als u voor 2024 van zorgverzekeraar wilt wisselen, kunt u daar rekening mee houden. 
Voor enkele polissen van de verzekeraars waar we geen afspraken mee hebben, geven we aan of de vergoeding toereikend is. Als dat niet het geval is, bieden we u de mogelijkheid toch bij ons in behandeling te komen, maar dan vragen we u een deel van de kosten die niet door de zorgverzekeraar worden vergoed, voor uw eigen rekening te nemen. Het is dan overigens vaak wel goedkoper om een andere polis te nemen.  

Kiest u voor een polis die niet alles vergoedt, dan hebben we voor u wel een gunstige betalingsregeling en als u dit bedrag echt niet kunt betalen, is een persoonlijke regeling altijd mogelijk. We blijven een sociale instelling. 

Afspraken met de zorgverzekeraars in 2024


In Nederland zijn tien verschillende concerns van verzekeraars, die hebben elk hun eigen merken. In het onderstaande overzicht zijn (bijna) alle zorgverzekeraars in Nederland opgenomen. U kunt hier zien wie bij welke concern hoort. Meer informatie hierover kunt u bijvoorbeeld vinden bij de Consumentenbond. De contracten die we hebben afgesloten, gelden altijd voor de concerns.

U kunt hieronder per verzekeraar zien of wij een contract hebben afgesloten of niet.
Als er een contract is, kunt u zien wat de afspraken en de consequenties zijn voor bijvoorbeeld de wachttijden of het aantal cliënten dat we kunnen behandelen.
Als er geen contract is, kunt u zien welke polissen de verzekeraar aanbiedt en hoe wij met die polissen omgaan. Per polis ziet u daar of de vergoeding toereikend is en – als de vergoeding van uw verzekering te laag is – of u zelf moet bijdragen aan de onvergoede kosten. 

a.s.r.

Sinds enige jaren heeft het Expertisecentrum Transculturele Therapie een contract met A.S.R. Voor 2024 heeft het concern een omzetplafond ingesteld, dat een capaciteit biedt voor circa 35 cliënten die we tegelijkertijd kunnen behandelen. Het aantal cliënten dat verzekerd is bij A.S.R. die op dit moment bij het Expertisecentrum Transculturele Therapie in behandeling is, is beperkt (20 cliënten).  

Voor cliënten van het A.S.R. zal naar verwachting in 2024 geen extra wachtlijst ontstaan doordat het Expertisecentrum Transculturele Therapie tegen de grenzen van het omzetplafond zal aanlopen. 

Voor deze cliënten kan wel een wachtlijst ontstaan doordat het aantal behandelaren dat bij ons betrokken is, beperkt is. Dit geldt echter voor alle verzekeringen en is geen gevolg van een keuze voor ASR.

Concern PolisKunt u bij het ETT terecht?
a.s.r.Ruime Keuze NaturaJa
Vrije Keuze CombinatieJa
Ik kies zelf van a.s.r.Goede Keuze NaturaJa
Vrije Keuze CombinatieJa
CZ

Met CZ heeft Expertisecentrum Transculturele Therapie geen contract kunnen afsluiten. Het concern stelt eisen aan de minimale omzet voor de zorgaanbieders, waar zij een inkoopcontract mee willen afsluiten. ETT heeft niet voldoende omzet bij cliënten die bij CZ zijn verzekerd, om aan deze eis te kunnen voldoen.

Concern/ merkPolisKunt u bij het ETT terecht?
CZ Zorgbewust Ja, maar ‘eigen bijdrage’ wordt niet volledig door ETT betaald
Zorg Op Maat Ja 
Zorg Variatie Ja 
CZ direct Basis Nee, geen zorgaanbod  
IZZ (door CZ) Zorgbewust Ja 
Zorg Op Maat Ja 
Zorg Variatie Ja 
Just Basis Nee, geen zorgaanbod  
Nationale Nederlanden Zorg Voordelig Ja, maar ‘eigen bijdrage’ wordt niet volledig door ETT betaald
Zorg Vrij Ja 
OHRA Basis Ja 
Combinatie Ja 
DSW

Sinds enige jaren heeft het Expertisecentrum Transculturele Therapie een contract met DSW. Voor 2024 heeft het concern geen omzetplafond ingesteld. Voor cliënten van het DSW zal daardoor in 2024 geen extra wachtlijst ontstaan.  
Voor deze cliënten kan alleen een wachtlijst ontstaan, omdat het aantal behandelaren dat bij ons betrokken is, beperkt is. Dit geldt echter voor alle verzekeringen en is geen gevolg van een keuze voor DSW.

Concern/ merkPolisKunt u bij het ETT terecht? 
DSWBasisJa
In TwenteBasisJa
Stad HollandBasisJa
ENO

Met ENO heeft het Expertisecentrum Transculturele Therapie geen zorgcontract afgesloten. In totaal is een heel beperkt aantal cliënten van dit concern bij ons in behandeling. Cliënten van dit concern kunnen bijna altijd wel bij ons in behandeling komen. Daar gelden soms wel beperkingen bij, zie onderstaande tabel.

Concern/ merkPolisKunt u bij het ETT terecht?
HollandZorgBasisJa, maar ‘eigen bijdrage’ wordt niet volledig door ETT betaald
SallandBasisJa, maar ‘eigen bijdrage’ wordt niet volledig door ETT betaald
CollectieJa

EUcare

Met EUcare heeft het Expertisecentrum Transculturele Therapie geen zorgcontract afgesloten. In totaal is een heel beperkt aantal cliënten van dit concern in behandeling bij het Expertisecentrum Transculturele Therapie. Cliënten van dit concern kunnen bijna altijd wel bij ons in behandeling komen. Daar gelden wel beperkingen voor. 

Bij één van de polissen die deze zorgverzekeraars aanbieden, is de vergoeding die zij voor de zorg van het Expertisecentrum Transculturele Therapie te laag. Dat gaat om Natura select, beperkte keuze. Bij deze polis vergoedt het concern slechts 56% van het maximumtarief van de NZa.

Concern/ merkPolisKunt u bij het ETT terecht?
AevitaeNatura SelectJa, maar ‘eigen bijdrage’ wordt niet volledig door ETT betaald
NaturaJa
Natura RestitutieJa
Care4lifeBewust NaturaJa
Menzis

Sinds 2024 heeft Expertisecentrum Transculturele Therapie een contract met Menzis. Voor 2024 heeft het concern een omzetplafond ingesteld, dat een capaciteit biedt voor maximaal 10 cliënten met een relatief lichte zorgvraag, die we tegelijkertijd kunnen behandelen. Het concern heeft als aanvullende eis gesteld dat de gemiddelde kosten per cliënt niet meer mogen bedragen dan € 2.320. Omdat er zich bij het ETT vaak cliënten aanmelden met een relatief complexe zorgvraag (de behandeling is dan vaak duurder dan € 2.320 per jaar), moeten we alert zijn op de zwaarte van de zorgvraag. We kunnen feitelijk alleen enkelvoudige problematiek behandelen. Bij de intake kijken we daarom samen met u of u bij ons in behandeling genomen kunt worden, of dat we samen met u en de zorgverzekeraar een andere oplossing voor u kunnen vinden.

Concern/ merkPolisKunt u bij het ETT terecht?
AnderzorgBasisJa, maar slechts voor enkelvoudige problematiek
HEMABasisJa, maar slechts voor enkelvoudige problematiek
MenzisBasis VoordeligJa, maar slechts voor enkelvoudige problematiek
BasisJa, maar slechts voor enkelvoudige problematiek
Basis VrijJa, maar slechts voor enkelvoudige problematiek
Studenten Goed VerzekerdBasisJa, maar slechts voor enkelvoudige problematiek
VinkvinkBasisJa, maar slechts voor enkelvoudige problematiek
ONVZ

Met ONVZ heeft het Expertisecentrum Transculturele Therapie geen zorgcontract afgesloten. In totaal is een heel beperkt aantal cliënten van dit concern in behandeling bij het Expertisecentrum Transculturele Therapie. Cliënten van dit concern kunnen wel bij ons in behandeling komen.

PolisKunt u bij het ETT terecht?
JaaahBasisJa
BeterJa
BestJa
ONVZBewuste KeusJa
Vrije KeusJa
VvAABasisJa
Ja
VGZ

Vanaf 2024 heeft het ETT weer een contract afgesloten met VGZ. Het concern heeft een omzetplafond ingesteld, dat een capaciteit biedt voor circa 35 tot 40 cliënten die we tegelijkertijd kunnen behandelen.
 
Voor cliënten van VGZ zal daarom naar verwachting in 2024 alleen ruimte voor nieuwe cliënten ontstaan, door de doorstroom van cliënten (dit betekent dat wanneer een behandeling van een bij VGZ-verzekerde client wordt afgesloten, er een nieuwe cliënt van VGZ in behandeling genomen kan worden). Gemiddeld melden zich 20 nieuwe cliënten per jaar aan. De verwachting is daardoor dat het omzetplafond leidt tot een (beperkte) extra druk op de wachtlijst. 

Concern/ merkPolisKunt u bij het ETT terecht?
IZABasisJa*
Ruime KeuzeJa*
Vrije KeuzeJa*
IZZ (door VGZ)BewuztJa*
BasisJa*
NaturaJa*
UMCRuime KeusJa*
Eigen KeusJa*
United ConsumersBewuste KeuzeJa*
Basis KeuzeJa*
Eigen KeuzeJa*
UnivéZorg SelectJa*
Zorg BasisJa*
Zorg GeregeldJa*
VGZBasis KeuzeJa*
Ruime KeuzeJa*
Eigen KeuzeJa*
VGZbewuztBasisJa*
ZekurZorg BasisJa*
Zorg PlusJa*
*Voorlopig geen aanmeldingen mogelijk door bereiken zorgplafond (update 08-02-2024)
Zilveren Kruis/ Achmea

Met Zilveren Kruis/ Achmea heeft Expertisecentrum Transculturele Therapie sinds enkele jaren een contract. De vergoedingen voor de geleverde zorg zijn voldoende ruim om hoogwaardige zorg aan de cliënten van dit concern te bieden. 

Zilveren Kruis/ Achmea heeft een omzetplafond vastgesteld voor de zorg die zij bij Expertisecentrum Transculturele Therapie hebben ingekocht. Met dat budget kan het ETT gemiddeld circa 95 tot maximaal 100 cliënten tegelijkertijd behandelen. 

Afgelopen jaar (2023) was het aantal cliënten in het begin van het jaar veel hoger dan het budget toeliet. In de loop van dat jaar is er daardoor een wachtlijst ontstaan van cliënten die bij het ETT in behandeling willen komen. Het gaat om circa 20 cliënten die op nieuwe doorstroom zitten te wachten (wachtlijst). 

In januari 2024 zullen we meten hoeveel van de huidige cliënten die bij ons in behandeling zijn, zich (opnieuw) hebben verzekerd bij Zilveren Kruis. We kunnen dan zien hoeveel ruimte we hebben om nieuwe cliënten in behandeling te nemen. De verwachting is dat de aanmeldstop in de eerste maanden van 2024 gehandhaafd blijft, omdat de cliënten die al op de wachtlijst staan, eerst aan de beurt zijn om te starten met een behandeling. 

Concern/ merkPolisKunt u bij het ETT terecht?
De FrieslandZelf BewustJa*
Alles VerzorgdJa*
FBTOBasisJa*
Basis PlusJa*
Basis VrijJa*
InterpolisZorg CompactJa*
Zorg ActiefJa*
Pro LifePrincipe BudgetJa*
PrincipeJa*
ZieZoBasisJa*
Zilveren KruisBasis BudgetJa*
Basis ZekerJa*
Basis ExclusiefJa*
*Voorlopig geen aanmeldingen mogelijk door bereiken zorgplafond (update 08-02-2024)
Zorg & Zekerheid

Met Zorg & Zekerheid heeft het Expertisecentrum Transculturele Therapie geen contract afgesloten.
In het verleden is gebleken dat deze zorgverzekeraar, als enige concern, de zorg die onze instelling heeft geleverd, niet of nauwelijks vergoedt conform de regels van de Nederlandse Vereniging van Zorgverzekeraars en het Nederlands Zorginstituut (NZa). 
Bovendien legt deze zorgverzekeraar de eis op dat cliënten voorafgaand aan de start van het zorgtraject toestemming vragen voor de GGZ-behandeling. Deze eis staat op gespannen voet met het waarborgen van de privacy van de cliënt. Bovendien leidt dit tot extra kosten voor het ETT, die niet worden vergoed. 

Wilt u bij ons in behandeling en kunt u de kosten niet zelf betalen, dan raden wij u aan een andere zorgverzekeraar te kiezen.

Concern/ merkPolisKunt u bij het ETT terecht?
AZVZBasis Zorg ZekerNee, geen zorgaanbod
Zorg & ZekerheidZorg GemakNee, geen zorgaanbod
Zorg ZekerNee, geen zorgaanbod
Zorg VrijNee, geen zorgaanbod

Bijzondere regelingen

CAK

Het CAK is verantwoordelijk voor het vergoeden van de zorg aan cliënten die geen verzekering kunnen afsluiten. Wanneer een zorgaanbieder geen andere mogelijkheid heeft om de zorg aan deze ‘onverzekerbaren’ vergoed te krijgen, verstrekt het CAK een bijdrage aan deze zorgaanbieders. Hierdoor kunnen niet-gedocumenteerde migranten ook door ons worden behandeld, als zij zelf de kosten voor de behandeling niet kunnen betalen.

Na een toets op de eigen financiële mogelijkheden, kunnen bij Expertisecentrum Transculturele Therapie een aantal cliënten in behandeling worden genomen. De specialisatie van onze instelling op het gebied van transculturele therapie, zorgt ervoor dat we zorg aandacht besteden aan deze doelgroep.

Concern/ merkPolisKunt u bij het ETT terecht?
CAKZorgverzekeraar voor niet gedocumenteerdenJa
DSW RMA Healthcare

Asielzoekers in Nederland zijn automatisch verzekerd voor de meeste  zorg waar gedocumenteerde Nederlanders voor verzekerd zijn (vanuit de Wmo, Zvw en Wlz).
De Regeling Medische zorg Asielzoekers (RMA) zorgt voor een financiering van de zorg in natura, die vergelijkbaar is met alle zorgverzekeraars. Dit betekent dat zorg alleen vergoed wordt, wanneer de zorgaanbieder een contract heeft met RMA Healthcare. Voor asielzoekers geldt geen eigen bijdrage of eigen risico. 

Concern/ merkPolisKunt u bij het ETT terecht?
DSW RMA HealthcareZorgverzekeraar voor asielzoekersJa