Klachtenprocedure Academie

Wij verzoeken u eerst contact op te nemen met de verantwoordelijke opleider voor telefonisch overleg over het probleem of voor het maken van een afspraak. 

Formele schriftelijke klacht

Als u er niet uitkomt met de verantwoordelijke opleider en mocht bovenstaande niet voldoende zijn, kunt u een formele schriftelijke klacht indienen bij de klachtencommissie van Academie ETT met dit [klachtenformulier]. Dit formulier kunt u sturen naar klachtencommissie Academie ETT: academie@transcultureletherapie.nl.

Hoeveel tijd heeft u om uw klacht in te dienen?

U heeft twaalf maanden de tijd om uw klacht in te dienen. Deze twaalf maanden gaan in op het moment dat uw klacht ontstaat.

Wat gebeurt er met uw klacht?

Alle klachten worden vertrouwelijk behandeld. De voorzitter van commissie:

– verstuurt binnen twee weken een ontvangstbevestiging van uw klacht waarin de afhandeltermijn wordt vermeld

– vraagt om meer informatie bij de medewerker(s) die tot het moment van de klacht verantwoordelijk was (waren) voor uw zaak of zaken 

– vraagt u eventueel om meer informatie

De klachtencommissie beoordeelt verder alle informatie en weegt de argumentatie van beide kanten, bespreekt, als er een materieel of financieel belang is, de klacht met de opleider, neemt een definitief standpunt in en informeert u schriftelijk over dit standpunt en geeft argumenten waarom zij tot dit standpunt komen. De commissievoorzitter zorgt voor een correcte registratie ervan in de klachtenadministratie.

Wat registreren wij van uw klacht?

De commissievoorzitter houdt van uw klacht een administratie bij. Hierin staan de volgende gegevens:

Uw naam, adres en woonplaats, uw klacht, een nadere omschrijving van uw klacht, de indieningsdatum van uw klacht, de naam van de medewerker die de zaak of zaken waarop uw klacht betrekking heeft behandelt of beheert, de opleiding, cursus of training, de gevoerde correspondentie over de klacht, de status van de klacht (in behandeling/ afgehandeld), de datum en wijze van afhandeling van de klacht en de eindbeoordeling van de klacht (gegrond/ ongegrond).

Wij bewaren de administratie van uw klacht tot één jaar na afhandeling door de secretaris. U kunt tijdens de behandeling van uw klacht, maar ook daarna, uw gegevens opvragen uit de klachtenadministratie.

Wat kunt u doen als u het niet eens bent met het genomen besluit?

Als uw klacht ongegrond wordt verklaard en u bent het daar niet mee eens of als u het oneens bent met de voorgestelde oplossing, dan kunt u zich richten tot de beroepscommissie. De beroepscommissie draagt zorg voor de kwaliteitswaarborging van ons aanbod. U kunt uw bezwaar richten aan de beroepscommissie via het adres: Prins Hendrikkade 105 ,1011 AJ te Amsterdam. De beroepscommissie neemt in de regel binnen acht weken na ontvangst van uw bezwaar een besluit. Indien dit niet mogelijk is, wordt u hiervan schriftelijk op de hoogte gesteld en wordt u geïnformeerd over de termijn waarbinnen het besluit genomen zal worden. Het oordeel van de beroepscommissie is bindend voor Academie ETT. De consequenties van het besluit dienen binnen twee weken afgehandeld te worden door het Academie ETT. De bovenstaande procedure sluit niet uit dat u zich tot de burgerlijke rechter kunt wenden.