Crisis

Wanneer er sprake is van een (dreigende) crisis, kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met uw behandelaar of uw regiebehandelaar. Dit geldt ook voor ​uw ​familieleden of ​uw naasten​.

Wat in zo’n geval het beste is, wordt tijdens het zorgtraject met u besproken. In dat gesprek bespreken uw behandelaar en uw regiebehandelaar met u welke stappen u of uw naasten kunnen nemen om de (dreigende) crisis af te wenden of wat u kunt doen als er onverhoopt toch een crisis optreedt. In dat gesprek geven wij u ook concrete contact informatie.

Buiten kantooruren kunt u contact opnemen met de huisarts of (dienstdoende huisartsenpost) of de crisisdienst van de regio u woont.