Ontevreden of een klacht

Bij Coöperatie Expertisecentrum Transculturele Therapie U.A. (ETT) staat de kwaliteit van de zorg voorop en het vertrouwen tussen behandelaar en cliënt centraal, want dat is de basis van de behandeling. Als cliënt moet u op uw behandelaar kunnen vertrouwen, en omgekeerd moet de behandelaar ook op u kunnen vertrouwen.

Zodra u bij uzelf onvrede of ongenoegen bemerkt over uw relatie met de behandelaar of over de behandeling zelf, is het belangrijk dat u dit kenbaar maakt bij uw behandelaar. U hoeft daarin niet terughoudend te zijn, dus weest u daar gerust open en eerlijk over. Uw behandelaar zal dit vervolgens met u bespreken en samen met u oplossen. Eventueel overlegt de behandelaar dit, na dit met u besproken te hebben, met de regiebehandelaar, indien van toepassing.

Toch kan het voorkomen dat u er met uw behandelaar niet uitkomt, ook al doen beiden daarvoor hun best. Als uw behandelaar niet de regiebehandelaar (de eindverantwoordelijke voor uw behandeling) is, dan kunt u dit kenbaar maken aan de regiebehandelaar. Deze zal dan samen met u en de behandelaar proberen tot een bevredigende oplossing te komen, zodat u in vertrouwen de behandeling kunt vervolgen.

Als u desondanks niet tevreden bent en het vertrouwen niet is hersteld, of als u uw onvrede niet met uw (regie)behandelaar wilt bespreken, dan kunt u uw onvrede, ongenoegen of klacht (ook direct) melden bij een onafhankelijke klachtenfunctionaris van ETT. Deze klachtenfunctionaris is op geen enkele wijze betrokken (geweest) bij uw intake, diagnose of behandeling, handelt compleet onafhankelijk, heeft een geheimhoudingsplicht en werkt volgens de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) of volgens de Jeugdwet (afhankelijk van wat in uw geval van toepassing is). De klachtenfunctionaris zal (kosteloos) proberen om zo snel mogelijk met u en uw behandelaar tot een oplossing te komen.

Klachtenreglement

U kunt het reglement van de klachtenbehandeling hier lezen.

Vervolgstappen

Wanneer u het niet eens bent met de uitspraak van de klachtencommissie, dan is er sprake van een zogenoemd geschil.

  1. Ontvangt u zorg volgens de Zorgverzekeringswet (u bent ouder dan 18 jaar en verwezen door uw huisarts of een specialist), dan kunt u kunt dat geschil voorleggen aan de Geschillencommissie Geestelijke Gezondheidszorg.
  2. Ontvangt u zorg volgens de Jeugdwet, dan is dat wettelijk (nog) niet mogelijk.

Mocht u verdere stappen willen ondernemen, dan kunt u een juridische procedure starten bij de rechter. Betreft het een klacht tegen een BIG-geregistreerde zorgverlener (psychiater, klinisch psycholoog, psychotherapeut en/of GZ-psycholoog) of een SKJ-geregistreerde zorgverlener (professionals werkzaam in de jeugdhulp en jeugdbescherming), dan kunt u terecht bij het Tuchtcollege van deze registers.

Naam en bereikbaarheid klachtenfunctionaris

Ed van Hoorn
klachten@transcultureletherapie.nl

Post kunt u richten aan:

Expertisecentrum Transculturele Therapie
t.a.v. Ed van Hoorn, klachtenfunctionaris
Prins Hendrikkade 105-hs
1011 AJ  Amsterdam

Klachtenprocedure

Werkwijze bij onvrede, ongenoegen of klachten

Het is belangrijk om onvrede, ongenoegen of een klacht zo snel mogelijk op te lossen. Dat is voor ETT van belang voor het kunnen leveren van goede zorg, maar juist ook voor uzelf en voor uw behandeling. Hieronder volgen een aantal stappen dat u kunt ondernemen wanneer u niet tevreden bent of een klacht heeft.

De stappen die hieronder genoemd zijn, zijn bedoeld als hulpmiddel. Uiteraard kunt u op ieder moment ook direct contact opnemen met de klachtenfunctionaris of een officiële klacht indienen, die u laat beoordelen door de onze klachtencommissie.

Stap 1

Bespreek uw onvrede, ongenoegen of klacht met uw behandelaar. Wanneer u het moeilijk vindt om dit bespreekbaar te maken, dan kunt u de klachtenfunctionaris (kosteloos) vragen om u daarbij te helpen. De klachtenfunctionaris is geheel onafhankelijk en heeft een geheimhoudingsplicht. Meestal lukt het dan om een passende manier te vinden het met u behandelaar bespreekbaar te maken. 

Stap 2

Wanneer u het niet aandurft of aankunt om uw onvrede, ongenoegen of klacht te bespreken met uw eigen behandelaar, dan kunt u dat bespreken met uw regiebehandelaar. De regiebehandelaar is eindverantwoordelijk voor uw behandeling en zal samen met u voor een passende oplossing zorgen. Ook in dit geval kunt u een beroep doen op de klachtenfunctionaris om u daarbij te helpen, bijvoorbeeld als voorbereiding op dat gesprek.

Stap 3

Als het niet lukt om met uw behandelaar of regiebehandelaar tot een oplossing te komen, dan kunt u de klachtenfunctionaris vragen om samen met u tot een oplossing te komen. Dat kan bijvoorbeeld door een gesprek te organiseren met de behandelaar (of behandelaren) waarbij de klachtenfunctionaris u in het gesprek ondersteunt. Als dat gewenst is en u daar toestemming voor geeft, dan kan een onafhankelijk deskundige, zoals een bemiddelaar, aan dat gesprek deelnemen.

Stap 4

Mocht het desondanks niet lukken om tot een oplossing te komen waarmee u tevreden bent, of u kunt of wilt bovenstaande stappen niet doorlopen, dan kunt u schriftelijk (per e-mail of brief) een klacht indienen bij het ETT. Uw klacht wordt dan behandeld door een klachtencommissie met een externe voorzitter, aangevuld met deskundigen die niet betrokken zijn (geweest) bij uw intake, diagnostiek en/of behandeling. U krijgt binnen 5 dagen na indiening hiervan een bevestiging. De klachtencommissie zal binnen zes weken een uitspraak doen, eventueel te verlengen met maximaal vier weken, waarover u dan gemotiveerd over geïnformeerd zult worden.

Vervolgstappen

Wanneer u het niet eens bent met de uitspraak van de klachtencommissie, dan is er sprake van een zogenoemd geschil.

  1. Ontvangt u zorg volgens de Zorgverzekeringswet (u bent ouder dan 18 jaar en verwezen door uw huisarts of een specialist), dan kunt u kunt dat geschil voorleggen aan de Geschillencommissie Geestelijke Gezondheidszorg.
  2. Ontvangt u zorg volgens de Jeugdwet, dan is dat wettelijk (nog) niet mogelijk.

Mocht u verdere stappen willen ondernemen, dan kunt u een juridische procedure starten bij de rechter. Betreft het een klacht tegen een BIG-geregistreerde zorgverlener (psychiater, klinisch psycholoog, psychotherapeut en/of GZ-psycholoog) of een SKJ-geregistreerde zorgverlener (professionals werkzaam in de jeugdhulp en jeugdbescherming), dan kunt u terecht bij het Tuchtcollege van deze registers.

Contactgegevens klachtenfunctionaris

De klachtenfunctionaris, Ed van Hoorn, kunt u bereiken via klachten@transcultureletherapie.nl.

Post kunt u richten aan:

Expertisecentrum Transculturele Therapie
Ed van Hoorn, klachtenfunctionaris
Prins Hendrikkade 105-hs
1011 AJ Amsterdam