Informatie-uitwisseling met de verwijzer

Uitgebreide informatie over onze aanpak van het zorgproces zelf kunt u vinden onder: het zorgproces; werkwijze en behandelmethoden.

Communicatie met de verwijzer

Op verschillende vaste momenten in uw behandeling is er met uw toestemming en medeweten, contact met de verwijzer:

1. De verwijsbrief en helderheid over de verwijzing

Wanneer een u bij ons in behandeling komt, controleert ons aanmeldteam altijd eerst of de verwijzing helder is, of u zichzelf herkent in de geformuleerde klacht en of we de deskundigheid zelf in huis hebben om u te ondersteunen. Indien over één van deze aspecten onduidelijkheid bestaat, nemen we contact met u op om de situatie te bespreken. 
Indien we het gezamenlijk nodig achten om met uw verwijzer contact op te nemen, vragen we uw toestemming. Het contact met de verwijzer wordt dan door een bevoegde hulpverlener opgenomen. We bespreken de verwijzing en leggen de afspraken vast en bespreken deze met u.

2. Het behandelplan

Na de intake ontwikkelen we samen met u op basis van een uitgebreide diagnose een behandelplan. Nadat het behandelplan is vastgesteld, vindt in overleg met u een terugkoppeling naar uw verwijzer plaats. We vragen altijd uw toestemming vooraf over wat en hoe gecommuniceerd wordt met uw verwijzer.

3. De voortgang en aanpassingen in het behandelplan

Gedurende de behandeling vindt op regelmatige basis een evaluatie van de voortgang plaats. In sommige gevallen kan dit leiden tot een aanpassing van het behandelplan, bijvoorbeeld omdat de problematiek te zwaar of juist te licht is ingeschat. Ook kan het van belang zijn dat een doorverwijzing plaats vindt of dat andere hulpverleners bij het proces betrokken worden. Ook dan is er sprake van aanpassing van het behandelplan waarover u en uw behandelaar het eens moeten worden.
 Aanpassing van het behandelplan is in elk geval aanleiding, om in overleg met u, uw verwijzer in te lichten.

4. De afrondingsbrief

Als u met uw behandelaar constateert dat de behandeling afgerond kan worden, of als de behandeling eenzijdig door u of de behandelaar wordt beëindigd, worden het resultaat en de bevindingen teruggekoppeld aan de huisarts of de verwijzer. 
Hierin kunnen onderwerpen aan de orde komen als: de resultaten, uw ervaringen, een nazorgtraject en afspraken om te voorkomen dat uw klachten terugkomen. Uiteraard beslist u in laatste instantie welke informatie gedeeld wordt met de verwijzer.

5. Vervolgbehandeling

Wanneer u in samenspraak met uw behandelaar de conclusie trekt dat vervolgbehandeling wenselijk is, wordt dit eveneens vastgelegd in de afrondingsbrief. De verwijzer zorgt dan meestal in samenspraak met u voor een doorverwijzing. Het kan voorkomen dat een vervolgbehandelaar informatie opvraagt bij de behandelaar van het ETT. Deze informatie wordt alleen verstreekt nadat u hiervoor toestemming heeft gegeven.

6. Initiatief van de verwijzer

Uiteraard kan het voorkomen dat de verwijzer zelf geïnformeerd wil worden over de voortgang en of aanpak, bijvoorbeeld in aanvulling op de informatie die de verwijzer van ons krijgt. Deze aanvullende informatie wordt dan alleen verstrekt na uw toestemming.
Daarnaast kan het zijn dat de huisarts ons van nadere informatie wil voorzien, bijvoorbeeld wanneer er een verandering voordoet in uw zorgvraag, de diagnose of uw gezondheid.

Beroepsgeheim

Uw behandeling valt onder het medisch beroepsgeheim. Het doorbreken van dit geheim kan alleen onder zeer uitzonderlijke omstandigheden. De behandelaren die aangesloten zijn bij het ETT volgen zeer strikt de richtlijnen die hen door de wet en regelgeving worden opgelegd.