Behandeling

Wie stelt het behandelplan op?

De uitkomsten van de intakeprocedure worden met u besproken om gezamenlijk tot een diagnose te komen tijdens het “diagnostisch gesprek”. In dit gesprek maken de regiebehandelaar (en medebehandelaar) in overleg met u een behandelplan. In het behandelplan legt de regiebehandelaar de diagnose vast volgens de zogenoemde DSM classificatie.
We zorgen er in dat gesprek voor dat we samen met u, de verbinding kunnen leggen tussen uw klachten en de manier waarop we dit moeten vertalen naar een behandeling die ook voldoet aan de eisen van de verzekeraars en aan de wettelijke kaders. We stellen in de bespreking centraal hoe het behandelplan u kan helpen regie te nemen over het oplossen van uw problemen. We zoeken met u ook naar wie u daarbij het beste kan steunen. Dat kan gaan over hulpverleners, maar ook over steun uit uw eigen netwerk.

Welke stem heb ik daarin?

Voordat het behandelplan wordt opgesteld hebben we verschillende gesprekken met u waarin we steeds checken of wij uw klachten goed hebben begrepen en of we deze klachten ook kunnen vertalen naar een behandelplan. Steeds heeft u de mogelijkheid om uw ideeën te delen. Pas als we het volledig met elkaar eens zijn, wordt het behandelplan vastgesteld.

Hoe weet ik dat de regiebehandelaar deskundig is?

De regiebehandelaar heeft altijd de eindverantwoordelijkheid voor het opstellen van de diagnose en het behandelplan. De regiebehandelaar is daarvoor wettelijk bevoegd en voldoet aan de vastgestelde eisen. Dit houdt onder andere in dat de regiebehandelaar BIG geregistreerd moet zijn. De informatie over de kwalificaties van onze regiebehandelaren vindt u op onze site. U kunt ook controleren of de registratie correct is in het BIG register. In de rol van regiebehandelaar kunnen bij het ETT optreden: psychiater, klinisch psycholoog, psychotherapeut en GZ-psycholoog.

Hoe gaat de regiebehandelaar om met het gegeven dat ik meerdere problemen heb?

Als u meerdere problemen heeft, stellen wij samen met u vast welk probleem het eerste aangepakt dient te worden. Als hier ook andere zorgaanbieders voor nodig zijn, zoeken wij met uw toestemming samenwerking met deze zorgaanbieders. Afspraken hierover worden opgenomen in het behandelplan. Van uw behandelplan, door u goedgekeurd, wordt een afschrift naar uw verwijzer/huisarts gestuurd.

Welke inspraak heb ik op de keuze van behandelaar?
Vanaf uw aanmelding wordt binnen het ETT gekeken welke zorgverlener het beste bij u en uw situatie past. Alles wat zich afspeelt tijdens uw behandeling wordt periodiek met u afgestemd tijdens evaluatiemomenten. Daarnaast heeft u altijd de mogelijkheid om uw vragen, twijfels en/of mening te uiten. Ook de wijze waarop u een beroep kunt doen op uw behandelaar, nemen wij mee in het behandelplan.

Hoe worden alle activiteiten in het kader van de behandeling op het juiste moment, door de juiste zorgverlener en op de juiste plaats uitgevoerd?

In het behandelplan is met u afgesproken met welke frequentie wij u zullen zien en welke behandeling zal plaatsvinden. Te allen tijde is uw behandelaar uw aanspreekpunt. De regiebehandelaar is eindverantwoordelijk voor het behandelproces. Ons uitgangspunt is dat de relatie tussen behandelaar en patiënt/cliënt heel belangrijk is, en onze evaluaties zullen zeker altijd ook over de behandelrelaties gaan. Hierbij is er sprake van wederkerigheid en gelijkwaardigheid. Wij gaan er vanuit dat u hier ook een eigen verantwoordelijkheid in heeft. Elke vraag die u daarover heeft zullen wij serieus in behandeling nemen.

Wie kan ik aanspreken?

Uw behandelaar is uw eerste aanspreekpunt voor alle vragen over (de uitvoering van) het behandelplan. In de behandeling speelt de relatie met uw behandelaar een belangrijke rol. Daarom kiezen wij ervoor dat u de zaken altijd eerst met uw behandelaar bespreekt. De regiebehandelaar is in alle gevallen eindverantwoordelijk en kan in afstemming met u en de behandelaar door u aangesproken worden.

Wat als ook andere zorg nodig is dan de behandelaar bij ETT kan bieden?
In het behandelplan dat met u is besproken, is meestal al aangegeven of meerdere/andere behandelaren bij de behandeling betrokken moeten worden. De regiebehandelaar heeft de taak en de verantwoordelijkheid voor een goede afstemming tussen de behandelaren binnen het ETT. Als er een externe zorgaanbieder betrokken is, zal met de regiebehandelaar van die zorgaanbieder goede afstemming plaatsvinden. In het behandelplan wordt vastgelegd wie welke verantwoordelijkheid draagt. Indien de problematiek verandert, wordt het behandelplan met uw instemming aangepast.

Hoe is de medicatie geregeld?

Indien voor uw behandeling ook medicijnen nodig zijn, zal de psychiater worden gevraagd om dit te beoordelen. Als tijdens de intake al blijkt dat er een indicatie is voor medicatie, dan zal dit met u besproken worden. Dit houdt in dat wij u zullen uitleggen wat de medicatie voor u zou kunnen betekenen, welk effect ervan verwacht mag worden, welke bijwerkingen kunnen optreden en wat u moet doen als er ongewenste bijwerkingen optreden. Tegenwoordig bestaat de mogelijkheid om via bloedonderzoek te weten te komen hoe uw lichaam de medicatie verwerkt. Dit opent de mogelijkheid om voor een medicijn te kiezen dat het beste bij u en bij uw klachten zou kunnen helpen en dat bij benadering het beste effect zou kunnen hebben.

Wat als ik van mening verander over mijn behandeling of behandelaar?
Als u van mening verandert over de behandeling of de betrokken behandelaar, is de regiebehandelaar altijd uw directe aanspreekpunt. Hij zal vanuit zijn professionele verantwoordelijkheid met u en de behandelaar overleggen wat het beste is. Het behandelplan is en blijft altijd gebaseerd op een wederkerigheid en gelijkwaardigheid in de relatie. Mocht u onverhoopt geen overeenstemming bereiken over de noodzaak om het behandelplan aan te passen of met andere hulpverleners te werken, dan staan u altijd de volgende opties open:

  1. U kunt een second opinion vragen bij een andere behandelaar;
  2. Met de regiebehandelaar kunt u overleggen of de door u gewenste behandeling niet beter door een andere zorgaanbieder kan worden geleverd;
  3. U kunt een klachtenprocedure overwegen. Onze klachtenregeling vindt u op onze site.

Wie houdt bij of de behandeling het gewenste effect heeft?

Op de evaluatiemomenten gaan wij samen na of de behandeling het gewenste effect heeft. In het behandelplan zijn deze momenten opgenomen. Als een belangrijk deel van de behandeling wordt uitgevoerd door een van de medebehandelaren dan is in ons kwaliteitsstatuut vastgelegd dat de regiebehandelaar, afhankelijk van de intensiteit en duur van de behandeling, in de behandelfase tenminste één keer bij een evaluatiemoment aanwezig zal zijn.

Mocht u twijfel hebben over de gewenste voortgang, stel dit dan altijd bij uw behandelaar aan de orde. In overleg met uw behandelaar kunt u dan nagaan of er sprake is van een afwijking van de te verwachten voortgang.

Waar kan ik terecht als ik een klacht heb over mijn behandeling/behandelaar?

Wij vinden de behandelrelatie van het grootste belang en zijn zeer alert op de onderlinge verhoudingen. Mocht er ondanks dat toch sprake zijn van iets dat niet goed verlopen is, dan vragen wij u dat eerst bij uw behandelaar kenbaar te maken. Komt u er met uw behandelaar niet uit, dan kan de regiebehandelaar betrokken worden. Mocht dit geen of onvoldoende resultaat geven, dan zal de regiebehandelaar u wijzen op onze klachtenregeling. Deze regeling vindt u ook op onze site.